A.1 Algemeen / Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van   Tuincentrum Baeten en op alle overeenkomsten tussen   Tuincentrum Baeten en Koper.

1.2 Onder ”  Tuincentrum Baeten” wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan   Tuincentrum Baeten Jozef met maatschappelijke zetel in Oude Aarschotse baan 69, 2221 Booischot.

1.3 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de website en/of elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een (of meerdere) product(en), waaronder bomen, planten, tuinaccessoires etc., via de website koopt bij   Tuincentrum Baeten.

1.4   Tuincentrum Baeten behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zijn dan ook van toepassing op de reeds gesloten overeenkomsten, tenzij zulks in een concrete situatie in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn.

1.5 Door het gebruik van de website van   Tuincentrum Baeten en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

1.6 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.7 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen   Tuincentrum Baeten en Koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen in acht worden genomen.

1.8  Tuincentrum Baeten is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

A.2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van   Tuincentrum Baeten zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Koper tot het doen van een aanbod.   Tuincentrum Baeten is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. Er is voor   Tuincentrum Baeten nimmer een verplichting om met een potentiële Koper een overeenkomst te sluiten.

2.2 Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten (zolang de voorraad strekt). Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt of is besteld, zal waar mogelijk worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

2.4   Tuincentrum Baeten is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien zij goede grond heeft te vrezen dat bv. de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, bijvoorbeeld vanwege ervaringen in het verleden of  om andere diverse redenen en dus de bestelling kan weigeren.

2.5 Koper en   Tuincentrum Baeten komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van   Tuincentrum Baeten gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.    Tuincentrum Baeten garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding, tenzij de afwijking dusdanig is dat het product niet (meer) beantwoordt aan hetgeen de Koper daarvan redelijkerwijs had mogen verwachten in welk geval het gestelde in artikel 6.5 van deze Algemene Voorwaarden geldt.

A.3 Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn “afgehaald op onze zaak”, uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het Product betrekking hebbende informatie.

3.2 Indien het bestelde product op verzoek van de Koper buiten België moeten worden geleverd, dan is de Koper aansprakelijk voor betaling van de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.

3.4 De Koper is de prijs verschuldigd die  Tuincentrum Baeten in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan de Koper heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, dat wil zeggen fouten waarvan de Koper in alle redelijkheid had kunnen vermoeden dat er een vergissing in het spel was, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door   Tuincentrum Baeten worden gecorrigeerd.

3.5 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van het product zelf. De hoogte van de door de Koper te betalen verzendkosten staat op de website vermeld. Voor bezorging buiten België gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

A.4 Betaling

4.1 Bij bestellingen via de website kan op een aantal manieren worden betaald. Dit staat aangegeven op de website. Op website vind je alles over onze betalingsopties. Tuincentrum Baeten kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

4.2 In het geval een betalingstermijn is afgesproken, dan geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing.   Tuincentrum Baeten is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

4.4   Tuincentrum Baeten heeft het recht om bij gebruik van bepaalde betalingsvormen nadere voorwaarden te stellen ten aanzien van een minimum besteding en een maximum besteding. Deze nadere voorwaarden staan in dat geval op de website.

4.5 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is per dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 2%, per begonnen en lopende maand. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de schade veroorzaakt door laattijdige betaling niet volledig wordt vergoed voor de hierboven vermelde intrest, die uitsluitend de kredietkosten dekt. De niet gedekte schade bij laattijdige betaling wordt forfaitair bepaald op 10% van de te betalen som, excl. btw, met een minimum van 50€ en een maximum van 620€. Deze forfaitaire schadevergoeding is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd in geval van niet betaling binnen de contractuele termijn.

4.6 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die   Tuincentrum Baeten als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.7 In geval van niet-tijdige betaling is   Tuincentrum Baeten bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

A.5 Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd. De op de website aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn.   Tuincentrum Baeten kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de website of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Bij niet tijdige levering zal de afnemer bij aangetekend schrijven   Tuincentrum Baeten in gebreke stellen en haar een redelijke termijn van tenminste 14 werkdagen vergunnen om alsnog na te komen. Slechts indien ook binnen die redelijke termijn niet nakomt, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid van   Tuincentrum Baeten tot het vergoeden van enige schade.

5.2 Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

5.4   Tuincentrum Baeten zorgt voor bezorging per koerier, per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van   Tuincentrum Baeten, voor rekening van de koper. Bezorging per koerier, per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door   Tuincentrum Baeten.

5.5   Tuincentrum Baeten is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door de   Tuincentrum Baeten gedragen.

5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

A.6 Ruilen, herroepingsrecht en garantie

6.1 De Belgische wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) heeft de consument het recht aan de onderneming mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

6.2 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 10 dagen na ter koerier/postbezorging ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. Indien de Koper een consument in de zin der wet is, dan is deze termijn 2 maanden na ontdekking van het gebrek. De Koper krijgt, een herstelling van het product, vervangend van het product of een tegoedbon indien en zodra het product door   Tuincentrum Baeten retour is ontvangen en de reclamering terecht is bevonden. De kosten van het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.

6.3 Er kan, onverminderd het in de wet en het verder in deze Algemene Voorwaarden gestelde, niet worden gereclameerd wegens een gebrek in het product als er sprake is van verkeerd behandelen kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  1. indien er na de aflevering veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen plantmethodes, sproeimethodes, etc die niet met toestemming van   Tuincentrum Baeten of de fabrikant zijn verricht;
  2. indien de Koper niet kan bewijzen dat hij het product bij  Tuincentrum Baeten heeft gekocht;
  3. indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; of
  4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

6.4 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een half jaar na de kennisgeving door de Koper aan   Tuincentrum Baeten, tenzij de Koper een consument is, in welk geval een termijn van twee jaar geldt.

6.5 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is   Tuincentrum Baeten ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, vervanging van het afgeleverde product, tenzij vervanging onmogelijk is of van   Tuincentrum Baeten niet gevergd kan worden, in welk geval de Koper de overeenkomst mag ontbinden of de koopprijs mag verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomen.

6.6 Garantie op producten.  Tuincentrum Baeten garandeert de authenticiteit van de planten. Een garantie is enkel geldig wanneer de planten in volle grond verder gekweekt worden. Dit dient uitgevoerd te worden volgens de aanplantmethoden en verzorgingsregels van op de website van  Tuincentrum Baeten. Uitgesloten van de groeigarantie is het afsterven van de plant als gevolg van uitdroging, infectie door insecten of schimmels of het verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen, strenge winters, hagen die zonder steundraad en bomen die zonder steunpaal geplant zijn.  Soortechtheid wordt gegarandeerd, hergroei echter niet. De eventuele schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het factuurbedrag exclusief de verzendkosten.  Tuincentrum Baeten verbindt er zich toe alle klachten binnen de 72 u te beantwoorden en/of te behandelen.

6.7 Garantie is niet overdraagbaar.

A.7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met   Tuincentrum Baeten is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

A.8 Aansprakelijkheid

8.1   Tuincentrum Baeten kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.   Tuincentrum Baeten is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.2 Indien   Tuincentrum Baeten, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.   Tuincentrum Baeten is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

8.3 De Koper is gehouden   Tuincentrum Baeten te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen   Tuincentrum Baeten mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.4 Het is mogelijk dat   Tuincentrum Baeten op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief.   Tuincentrum Baeten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van   Tuincentrum Baeten ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

A.9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht is   Tuincentrum Baeten niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting tot nakoming opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van   Tuincentrum Baeten onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, oorlog, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

A.10 De productfoto’s toegevoegd aan deze webpagina representeren het product bij volwassen toestand, de afgebeelde plant heeft geen betrekking op de fysieke toestand van de plant bij aankoop maar verwijst naar de conditie waartoe hij ontwikkelt, mits de correcte wijze van onderhoud of plantmethode vermeld op deze webpagina, en zo de Koper een correcte beeldvorming van de ontwikkeling van het organische product aan te leveren.

A.11 Persoonsgegevens

11.1   Tuincentrum Baeten zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De website bevat een uitgebreid Privacy Statement.

11.2   Tuincentrum Baeten neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

A.12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 De Belgische wetgeving is van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen zijn bevoegd.

A.13 Diversen

13.1   Tuincentrum Baeten is gevestigd te 2221 Booischot, Oude Aarschotse baan 69 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 53233 reg. 02.08.00. Het BTW-identificatienummer is BE 0630.302.139. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan   Tuincentrum Baeten , Oude aarschotse baan 69, 2221 Booischot of via ons contactformulier. Dit is ook het bezoekadres in geval van klachten.

13.2   Tuincentrum Baeten Helpdesk 015/22.47.96  is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 9.00 tot 18:00 uur.

13.3   Tuincentrum Baeten streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende de bereikbaarheidstijden van de   Tuincentrum Baeten Helpdesk te beantwoorden.

A.14 Nederlandse tekst prevaleert

14.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

A.15 Producten van serres, serre materiaal en de toepasmogelijkheden

15.1 Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn zonder beperking integraal toepasselijk op elke verkoopovereenkomst aangegaan met ACD, met uitzondering van de eventueel tussen de verkoper en de klant schriftelijk overeengekomen bijzondere afwijkende voorwaarden. De algemene verkoopsvoorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de koper. De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

15.2 Alle prijzen zijn berekend ‘af magazijn’ op de maatschappelijke zetel van de verkoper. De levering gebeurt hetzij door de goederen rechtstreeks te overhandigen aan de koper, hetzij door de afgifte van de goederen aan een expediteur of vervoerder. Bij de levering gaat het risico over op de koper. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling zelfs indien ze franco worden verzonden. Transportkosten, opslagkosten en verzekeringskosten enz. zijn niet inbegrepen, tenzij uitzonderlijk vermeld.

15.3 Indien al of een deel van de kosten die een invloed hebben op de prijs stijgen door omstandigheden onafhankelijk van de wil van ACD, is ACD gerechtigd om mits eenvoudige kennisgeving aan de klant een evenredige prijsverhoging aan te rekenen. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen worden de tussen ACD en de klant overeen¬gekomen prijzen geacht te gelden voor goederen met uitsluiting van verpakking.

De opgegeven prijzen en aantallen zijn gebaseerd op de gegevens en aantallen meegedeeld door de klant. Indien bepaalde gegevens die door de klant werden meegedeeld en die van belang waren bij de bepaling van de prijs, niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen, is ACD gerechtigd tot een eenzijdige en overeenstemmende wijziging van de overeengekomen prijs, dan wel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden lastens de klant.

15.4 De afmetingen, kenmerken, materialen, kleuren en overige gegevens opgenomen in catalogi, prospectussen, advertenties, folders, prijslijsten, website en andere documenten uitgaande van ACD vormen geen verbintenissen en geen aanbod in hoofde van ACD en worden slechts ten indicatieven titel meegedeeld.

15.5 Klachten inzake verborgen gebreken zijn enkel ontvankelijk indien zij per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van 1 week na het ontdekken ervan, en uiterlijk binnen de maand na de levering van de goederen. Klachten inzake zichtbare gebreken zijn niet meer ontvankelijk na de levering en aanvaarding van de goederen.

15.6 Klachten die louter betrekking hebben op de factuur dienen uiterlijk binnen de vijf werkdagen na factuurdatum aan de verkoper per aangetekend schrijven gemeld te worden.

15.7 De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet worden ingeroepen wanneer het niet naleven van zijn verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals maar niet beperkt tot oorlog, onrusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, e.d. meer.

Overmacht schorst de leveringstermijn en geeft de koper in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst.

15.8 In geval van niet-conforme levering of ingeval van een ontvankelijke en gegronde klacht inzake verborgen gebreken is de aansprakelijkheid van de verkoper, naar keuze van de verkoper, beperkt tot vervanging van de koopwaar of tot de teruggave van de prijs die de koper voor de betrokken koopwaar heeft betaald. De verkoper kan in dat geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn, noch kan hem enige andere sanctie worden opgelegd.

De contractuele leveringstermijn en de technische kenmerken worden, behoudens een uitdrukkelijk andersluidend beding, slechts bij benadering gegeven en binden de verkoper niet. Een eventuele vertraging bij de levering kan nooit tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding aanleiding geven.

15.9 De koper dient een bestelling af te halen binnen de contractueel voorziene leveringstermijn.

Indien een klant een bestelling annuleert of contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft ACD het recht de tussen hen bestaande overeenkomst met onmiddellijke ingang van rechtswege te ontbinden lastens de klant. In dat geval zal de klant ten titel van forfaitaire schadevergoeding aan ACD een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 50% van de overeen¬gekomen prijs van de geannuleerde overeenkomst, onverminderd het recht van ACD om een hogere schade te bewijzen en te vorderen en onverminderd het recht van ACD om toch de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen. De ontbinding van de overeenkomst gebeurt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door loutere kennisgeving bij aangetekend schrijven.

15.10 Indien het vertrouwen van ACD in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt (bijvoorbeeld ingevolge een dagvaarding van de klant of ingevolge beslag lastens de klant, de aanstelling van een gerechtelijk mandataris e.d. meer) behoudt ACD zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele overeenkomst hetzij van rechtswege te ontbinden, hetzij de uitvoering ervan op te schorten en van de klant bijkomende waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt ACD zich het recht voor om de gehele overeenkomst van rechtswege te ontbinden lastens de klant.

15.11 Eigendomsvoorbehoud: de goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen, te verwerken, in pand te geven of te vervreemden, zolang zij eigendom blijven van de verkoper. De koper zal de verkoper onverwijld op de hoogte brengen in geval van beslag, diefstal of andere omstandigheden die de rechten van de verkoper op de goederen in het gedrang zouden kunnen brengen. De koper is verplicht de goederen op eerste verzoek van de verkoper terug te geven indien op de vervaldag geen integrale betaling is gebeurd.

15.12 Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Alle kosten hieraan verbonden, zijn integraal voor rekening van de koper.

15.13 Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn de facturen te betalen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

Tijdens de uitvoering van een order mag de verkoper altijd waarborgen eisen om de betaling te vrijwaren. Indien de koper de gevraagde waarborgen niet kan verschaffen, behoudt de verkoper zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die hij noodzakelijk acht om zijn belangen veilig te stellen.

15.14 Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 10% per jaar opbrengen vanaf de factuurdatum.

Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal het nog openstaande saldo van rechtswege verhoogd worden met 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum evenwel van € 400,00 en een maximum van € 2.500,00, zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt alle andere openstaande bedragen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. Alle overeenkomsten tussen ACD en de klant maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de klanten zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan ACD de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende contracten schorsen.

15.15 Alle aanspraken op garantie vervallen in geval van:

  • onjuist gebruik van de door ACD geleverde producten;
  • gebreken ingevolge de foutieve tussenkomst van de klant of van derden;
  • niet tijdige melding van de gebreken conform hetgeen voorafgaat;
  • geringe afwijkingen inzake kleur en afmetingen.

15.16 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot tekeningen, ontwerpen, berekeningen, modellen, displays en andere werken door ACD uitgevoerd, blijven exclusieve eigendom van ACD. Tekeningen, modellen en andere commerciële documenten kunnen door de klant enkel worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen en de betrokken stukken mogen zonder de schriftelijke toestemming van ACD bijgevolg niet door de klant of via derden worden gekopieerd.

15.17 In geval van betwisting tussen de koper en de verkoper zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd (indien de vordering behoort tot de bevoegdheid van de Vrederechter is uitsluitend de Vrederechter van Roeselare bevoegd), doch heeft ACD het recht om de koper te dagvaarden voor de rechter van zijn woonplaats.

Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van 11 april 1980 houdende het recht voor de internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken.