Intellectuele eigendom

De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten en blijven berusten bij Tuincentrum Baeten, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Met de overeenkomst komt derhalve geen overdacht van intellectuele eigendomsrechten tot stand.

Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten behorende bij het gekochte product, zoals bijvoorbeeld kopiëren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tuincentrum Baeten, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

De productfoto’s toegevoegd aan deze website representeren het product bij volwassen toestand, de afgebeelde plant heeft geen betrekking op de fysieke toestand van de plant bij aankoop maar verwijst naar de conditie waartoe hij ontwikkelt, mits de correcte wijze van onderhoud of plant methode vermeld op deze website, en zo de koper een correcte beeldvorming van de ontwikkeling van het organische product aan te leveren.